За нас

ПОЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

В резултат на нашата работа в различни сектори, както и участието ни по проекти, ние сме изградили познания и разбиране, специфични за тези сфери, в това число по отношение на:

Въпреки натрупаният опит и умения, нашият екип подхожда индивидуално към всеки отделен ангажимент, като се стреми да се запознае с най-новите тенденции, промени и изисквания за този конкретен случай, включително ако това изисква допълнителни квалификации. По този начин, ние сме готови да се справим с всички предизвикателства на съвременната бизнес среда и така да помогнем на нашите клиенти да развиват дейността си в желаната посока.

СЕКТОРИ НА ДЕЙНОСТ

Повече от 20 години практика,  участие в над 30 бизнес сделки по преструктуриране на дружества, повече от 60 активни клиенти, партньорство в над 10 проекта.

НАШИЯТ ПОДХОД

Подхождаме индивидуално

Индивидуален подход – според специфичните потребности и цели на Клиента

Анализираме

Правим анализ на процесите и структурите, наличните ресурси, факторите на влияние, както и на възможностите и заплахи за развитие

Питаме

Стремим се още в самото начало да си изясним какво се очаква от нас

Предлагаме

Представяме препоръки/стратегия за подобрения

Дейставаме

Осъществяваме приетата стратегия като напредъка се контролира периодично

Комуникираме

При възникване на проблем в процеса на работа, клиентът се уведомява веднага и проблемът се обсъжда, за да могат да се вземат своевременно необходимите мерки