Корпоративно управление

С нарастване на размера на организацията, неименуемо се увеличават и предизвикателствата пред нейното ръководство да наложи системата на управление, осигуряваща безпроблемно функциониране във всички аспекти. Освен чисто оперативния ефект от добро корпоративно управление, неговото документиране осигурява отчетност спрямо всички заинтересовани лица. Най-често това са акционери и собственици, но също така по-широката публика, когато предприятието извършва дейност от обществен интерес.

Практиката на развити пазари, както и конкретна препоръка на Европейската комисия от 09 април 2014 г., показват, че е нужно подобряване на качеството на декларациите за корпоративно управление, публикувани от дружествата в съответствие с член 20 от Директива 2013/34/ЕС и по-специално на качеството на обясненията, предоставяни от дружествата в случай на отклонение от препоръките, залегнали в съответните кодекси за корпоративно управление.

В България действа независим орган, Националната комисия по корпоративно управление (НККУ), създаден по егидата на Българска фондова борса и Комисията за финансов надзор. Повече информация за дейността на този орган може да откриете на неговия сайт (www.nkku.bg). Основна част от работата на НККУ е съсредоточена върху създаването и поддържането на Национален кодекс за корпоративно управление, който е в тон с добрите практики на развити фондови пазари и е съобразен с изисквания на Европейската нормативна база.

Публичните компании в страната вече се декларирали съответствие с прилагането на Националния кодекс за корпоративно управление. Независимо от обема и спецификата на дейността, кодексът предоставя добра основа и за всички останали предприятия, в това число малки и средни, при изготвянето на насоки за добро управление. Нашият опит показва, че документирането и спазването на такива води до по-ефективна организация на бизнеса като цяло. В тази връзка, очакваме темата да става все по-актуална за българската стопанска среда.