Сезон за изготвяне на ГФО и техния одит за 2018 г.

С настъпването на есента, започваме все повече да мислим за изготвянето на Годишните финансови отчети за 2018 г., както и техния одит. Това е добър знак, тъй като ранната организация на този труден процес е предпоставка за по-ефективна работа, по-добри резултати и по-малко напрежение в последния момент. Именно за това бихме искали да ви предоставим няколко съвета, които биха спомогнали за успешното приключване на финансовата година.

Важно е да си припомним, че последните промени в счетоводното законодателство са от 2016 г. по отношение на изготвянето на годишните отчети, а именно:

  • категория предприятие – виж чл. 19 от ЗСч.;
  • категории групи предприятия – виж чл. 21 от ЗСч.;
  • от какви части се състои ГФО на съответната категория предприятие – виж чл. 29., който дава насоки за изготвяне на пълен или кратък вариант на ГФО;
  • какво следва да се публикува от изготвения ГФО за съответната категория предприятие – виж чл. 38 от ЗСч.;
  • съдържанието на доклада на ръководството се съдържа в Глава седма от ЗСч., като допълнителни изисквания за акционерните дружества са включени в Търговския закон чл. 247 и чл. 187д.

Писма за потвърждение

Подгответе писма за потвърждение на салда и/или обороти към 31 декември до клиенти, доставчици, банки и други разчети.

Инвентаризацията на активите и пасивите на дружеството

Подгответе заповед за инвентаризация, съгласно политиката на дружеството за провеждане на годишни или други инвентаризации.

Оценки и обезценки

Проверете дали са налице условия за обезценка на активите, съгласно политиката на дружеството и приложимите стандартни, например:

  • Определяне на полезния живот на ДА – НСС/МСС 16;
  • Оценка на възстановимата стойност на ДА спрямо балансовата им стойност и необходимостта от обезценката им към 31 декември – НСС/МСС 16;
  • Оценка на вземанията и необходимостта им от обезценка към 31 декември – НСС/МСС 36;
  • Оценка на инвестициите в дъщерните дружества и необходимостта им от обезценка към 31 декември – НСС/МСС 36;
  • Оценка на МЗ спрямо тяхната нетна реализируема стойност, т. е. да се съпостави балансовата им стойност с нетно реализируемата им стойност – НСС/МСС 21.

Свързани лица

Определете кои са свързаните лица на дружеството, като същевременно подготвите информация за отношенията с тях, която следва да се оповести в ГФО.

Време и ресурси

В заключение, нашият съвет е своевременно да подготвите необходимите данни и информация за изготвяне на ГФО, като предвидите достатъчно време за техническото изпълнение на този процес.